สาระน่ารู้

ความรู้เรื่องเบาหวาน กับ กลูโคเช็ค อีซี่

ผลตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง เชื่อได้แค่ไหน

 เครื่องตรวจน้ำตาลขนาดเล็กชนิดพกพา หรือ เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง หรือ กลูโค มิเตอร์ โดยการเจาะเลือดที่ปลายนิ้ว ได้ถูกนำมาใช้ในการจัดการเบาหวานอย่างแพร่หลายในคลินิก โรงพยาบาล และสถานีอนามัย เพื่อประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ในการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น และ ติดตามภาวะน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วย นำไปสู่การปรับแผนการรักษาและพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของ ผู้ป่วยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ปัจจุบันเครื่องตรวจน้ำตาลดังกล่าวมีหลายยี่ห้อและมีการใช้ที่หลากหลาย การ ศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ของระดับน้ำตาลในเลือดระหว่าง capillary blood glucose จากเครื่องตรวจน้ำตาลขนาดเล็กชนิดพกพาหรือกลูโคมิเตอร์ 5 ยี่ห้อ ที่นิยมใช้ในสถานบริการสุขภาพ และ fasting blood sugar ที่เจาะจากเส้นเลือดดำที่ส่งตรวจทางห้องตรวจปฏิบัติการกลางที่ได้รับการ ควบคุมคุณภาพด้วยวิธีมาตรฐานของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการ ศึกษาวิจัยแบบ Cross-sectional study โดยศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้ารับการรักษาที่คลินิก เบาหวานที่โรงพยาบาลเลิดสิน และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จำนวน 146 ราย ซึ่งจะได้รับการเลือด จากแขนและปลายนิ้ว เพื่อตรวจหาค่าระดับน้ำตาลในเลือดด้วยกลูโคมิเตอร์ 5 ยี่ห้อ และนำผลที่ได้ไป เปรียบเทียบกับค่าระดับน้ำตาลในพลาสมา ผลการศึกษาพบว่า เครื่องตรวจน้ำตาลขนาดเล็กชนิดพกพา ทั้ง 5 ยี่ห้อ เมื่อเทียบกับการตรวจน้ำตาลในพลาสมาที่ได้จากหลอดเลือดดำในห้อง ปฏิบัติการมาตรฐาน เป็น 0.960, 0.958, 0.942, 0.943 และ 0.917 ตามลำดับ โดยมีการสรุปและข้อเสนอแนะ ค่าระดับ น้ำตาลในเลือดที่ตรวจด้วยกลูโคมิเตอร์ ทั้ง 5 ยี่ห้อที่นิยมใช้ในสถานบริการสุขภาพ ให้ผลใกล้เคียงกับการ ตรวจน้ำตาลในพลาสมาจากหลอดเลือดดำที่ตรวจในห้องปฏิบัติการมาตรฐาน จึงสามารถใช้ทดแทนการ ตรวจระดับน้ำตาลในพลาสมาด้วยวิธีมาตรฐานได้ แต่อาจมีข้อจำกัดในกรณีที่ระดับน้ำตาลในพลาสมามาก กว่า 180 มก./ดล.

การประเมินเทคโนโลยีการตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
โดยสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์
ที่มา :http://www.dms.moph.go.th/ » อ่านบทความอื่นๆ «

โฆษณา

รูปโฆษณา เครื่องวัดความดันไมโครไลฟ์ BP 3AR1-3P

ลงทะเบียนรับประกัน

ข่าวล่าสุด